תפקידו של מנהל עיזבון הינו לכנס את הנכסים, לסלק את החובות מהירושה, לחלק את הירושה בין היורשים וכמו כן לקיים אי אילו מהתנאים שניתנו בצוואה. מנהל עיזבון איננו ממונה בכל המקרים ולמעשה ממונה מנהל עיזבון רק במקרים בהם יש ריבוי גדול של יורשים, מקרים בהם יש חילוקי דעות בין היורשים, מקרים בהם יש יורשים הנעדרים, כאשר הצוואה מכילה מטרה ציבורית וכמו כן כל מקרה שבו העיזבון מצריך טיפול מיוחד. על מנת שימונה מנהל עזבון יש צורך שתוגש בקשה לכך. את הבקשה יכול להגיש כל אחד מהיורשים, הזוכים וכמו כן נושים של האדם שנפטר.

שכרו של מנהל העיזבון

מכיוון שעבודתו של מנהל העיזבון גורפת פעולות רבות, מקבל מנהל העיזבון אחוז מסוים מהעיזבון. בית המשפט מפריד בין שני סוגי פעולות של מנהל העיזבון כאשר קבוצה אחת נקראת פעולות טבעיות ואילו האחרת הינן פעולות החורגות ממילוי תפקידו. פעולות טבעיות יהיו מילוי דו"חות, הגשת בקשות ועוד. פעולות החורגות ממילוי תפקידו באופן מובהק יהיו התגוננות משפטית בעבור האדם שנפטר, הגשת תביעות ועוד. יש לציין שבעת שהעביר מנהל העיזבון את מטלת ביצוע הפעולות הטבעיות לאחר, ישולם שכרם של מבצעי המטלות מתוך שכרו של מנהל העיזבון.

צוואה המורה על שכר טרחה למנהל עיזבון

כאשר אדם מורה בצוואתו להעניק למנהל העיזבון סכום השונה מהסכום הקבוע בחוק שדהיינו מגיע לסכום של עד ארבעה אחוזים מהעיזבון בית המשפט מתחשב בבקשת האדם שנפטר עד כמה שמותיר החוק. הכוונה הינה שבמידה והצוואה מורה לתת למנהל העיזבון סכום הפחות ממה שמגיע למנהל העיזבון על פי חוק, בית המשפט לא יגרע מזכותו של מנהל העיזבון לקבל את שכר טרחתו (קראו עוד בנושא באתר עורך דין ירושה, צוואות ועיזבון יצחק גולדשטיין). במידה והצוואה מורה להעניק למנהל העיזבון שכר טרחה הגבוהה מהתקרה שהינה ארבעה אחוזים, בית המשפט יעניק למנהל העיזבון שכר טרחה בגובה של עד ארבעה אחוזים מהעיזבון ללא יוצאים מין הכלל. מטעם זה השפעת הצוואה במקרים אלו יכולה להעלות את שכר הטרחה משלושה לארבעה אחוזים אך לא יותר.